خرید pdf کتاب The Biggest Star

[ad_1]

جرین آلیس ترنر بزرگترین ستاره یک کتاب کوتاه کودکان است که برای مقابله با ضرر نوشته شده است. داستان از دیدگاه آن مرحوم روایت می شود و س questionsالات و احساسات مشترکی را که کودکان احساس می کنند مرور می کند. شعر به جلب توجه کودک کمک می کند و از روش ساده تری برای توضیح یک موضوع دشوار استفاده می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Biggest Star