خرید pdf کتاب The Book of Snobs

[ad_1]

“کتاب اسنوب ها” مجموعه ای از آثار هجوآمیز ویلیام میکیپیس تاکرای است که یکی از آنها برای اولین بار در مجله پانچ با عنوان اسنوب انگلیس منتشر شد. در حالی که از اواخر قرن هجدهم کلمه “snob” به کار رفته است ، Thackeray این اصطلاح را به کار برد که به افرادی که از دیگران به نظر “حقیر از نظر اجتماعی” نگاه نمی کنند و به سرعت محبوبیت یافته اند ، اشاره می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Book of Snobs