خرید pdf کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches

[ad_1]

ندای خداوند مسیح در کتاب مقدس برای تقدیس به کلیساها می رود و همه م allمنان را در قلب آنها جلب می کند. رئیس کلیسا نه تنها برای مردم خود بلکه برای جماعت امر به مقدسات می کند. با هم پیش از او زندگی می کنیم و به زودی در مقابل او خواهیم ایستاد. تقدیس کار روح القدس در بدن مسیح است.

[ad_2]

خرید کتاب The Brantford Call : For Deep Cleansing Within the Churches