خرید pdf کتاب The Bully and the Can Queen

[ad_1]

شانون ، بهترین دوست جودی ، وقتی متوجه شد که جودی یک سطل قوطی را در سطل آشغال انداخت ، بازیافت قوطی را در Fletcher Elementary شروع می کند. شانون از خانم ییم ، مدیر مدرسه ، می خواهد سطل های زباله را برای مدرسه بازیافت کند. متعجب جودی ، خانم ییم می گوید بله! برنامه بازیافت تا زمانی که کسی به طور اسرار آمیز هر قوطی بازیافتی را از سطل زباله خارج کند ، یک موفقیت است! چه کسی زباله را خالی می کند – و چرا؟

[ad_2]

خرید کتاب The Bully and the Can Queen