خرید pdf کتاب The Burden Is Light! : The Autobiography of a Transformed Pagan Who Took God at His Word

[ad_1]

یک نویسنده و نویسنده موفق از وقایعی که باعث شد وی دوباره مسیحی شود متولد می شود و شرح می دهد که چگونه ایمان او را حفظ کرده است. – چاپ شده.

[ad_2]

خرید کتاب The Burden Is Light! : The Autobiography of a Transformed Pagan Who Took God at His Word