خرید pdf کتاب The Burning World

[ad_1]

یک انسان تا کجا می تواند بشریت را از استبداد محافظت کند؟ این رمان متفکر و مهیج آینده دور پاسخگوی این سال است. Algis Budrys نویسنده نامزد Rogue Moon و Michaelmas نامزد دریافت جایزه هوگو و سحابی بود.

[ad_2]

خرید کتاب The Burning World