خرید pdf کتاب The Burnout Companion To Study And Practice : A Critical Analysis

[ad_1]

فرسودگی شایع یک استعاره معمول از وضعیت خستگی روانی-فیزیکی است که معمولاً مربوط به کار است. این کتاب مروری بر سندرم فرسودگی شغلی از ابتدای وقایع ثبت شده تا مطالعات تجربی فعلی دارد. این تصور که فرسودگی شغلی به ویژه به طور مکرر در برخی از گروه های شغلی – افسران پلیس ، مددکاران اجتماعی ، معلمان ، فروشندگان مالی – مورد بررسی قرار می گیرد و عوامل فردی بین فردی ، مربوط به کار ، حرفه ای ، سازمانی ، اجتماعی و فرهنگی ارائه می شود. فرسودگی شغلی با بروز ، اندازه گیری ، ارزیابی و برنامه های مداخله و درمان سروکار دارد. این کتاب درسی باید برای محققان و متخصصان بهداشت و ایمنی شغلی در سراسر جهان مفید باشد. همچنین باید یک منبع ارزشمند برای متخصصان منابع انسانی و متخصصان مدیریت مرتبط باشد.

[ad_2]

خرید کتاب The Burnout Companion To Study And Practice : A Critical Analysis