خرید pdf کتاب The Business of Bookbinding

[ad_1]

اولین بار در سال 1990 منتشر شد. کار صحافی صحافی از دید پوشه ، ویراستار ، کتابدار و خواننده عمومی است. شامل فصلهایی در مورد ساخت انواع چسب و پارچه ، و همچنین شرح صحافی کار و واژه نامه اصطلاحات مورد استفاده در ساخت چرم و پارچه و صحافی کتاب.

[ad_2]

خرید کتاب The Business of Bookbinding