خرید pdf کتاب The Camel's Back

[ad_1]

داستان های مربوط به فنجان و لب و پنی بد و جارو جدید به ندرت ارتباطی با فنجان یا لب یا سکه یا جارو دارد. این داستان استثنا است. این مربوط به پشت شتری مادی ، قابل مشاهده و در اندازه واقعی است.

[ad_2]

خرید کتاب The Camel's Back