خرید pdf کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey

[ad_1]

ریشه های مشترک موفقیت و شکست در رشد و توسعه اقتصادی در کنترل سیستمی یا تکه تکه شدن مکمل های نهادی نهفته است ، اما نه در انطباق یک طرفه مدل های بازار یا دولت. برای حمایت از این استدلال ، آکان از کشورهای موردی از ایالات متحده ، کره جنوبی و ترکیه – یک کشور پیشرفته ، اخیراً توسعه یافته و در حال توسعه استفاده می کند. آکان یک چارچوب ساده برای درک دو نکته فراتر از وسواس ایدئولوژیک فراهم می کند. اولین چگونگی عملکرد و تکامل یک مدل G&D است. با پویایی اقتصادی ، مالی ، صنعتی و سیاسی خود که در هم تنیده است. دوم این که چرا یک مدل مبتنی بر بازار یا دولت در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه موفق می شود و شکست می خورد.

[ad_2]

خرید کتاب The Complementary Roots of Growth and Development : Comparative Analysis of the United States, South Korea, and Turkey