خرید pdf کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice

[ad_1]

نویسنده با تکیه بر چندین دهه تجربه خود به عنوان مشاور و مدیر پروژه در صنعت خودرو ، توصیه های جامع و عملیاتی را برای اقدام در زمینه تحول دیجیتال صنعت خودرو و تأمین کننده ارائه می دهد. تمرکز بر روی انتقال از یک مدل تجاری خودرو محور به یک تحرک گرا است. بر اساس کاتالیزورهای تغییر دیجیتال ، چهار زمینه دیجیتالی سازی ساختار یافته و نقشه راهی برای تحول آنها ارائه شده است. موضوعات تغییر جامع در فرهنگ سازمانی و فناوری اطلاعات چابک و کارآمد به عنوان عوامل مهم موفقیت با جزئیات بررسی می شود. نمونه های عملی برگزیده پروژه های دیجیتالی سازی ابتکاری ایده ها و انگیزه های اضافی را ارائه می دهند. چشم انداز صنعت خودرو در سال 2040 گفتمان را کامل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Digital Transformation of the Automotive Industry : Catalysts, Roadmap, Practice