خرید pdf کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments

[ad_1]

این کتاب تحت مجوز CC BY 4.0 به صورت Open Access منتشر شده است. این گزارش روش کمبود اکولوژیکی (ESM) را به اتحادیه اروپا و 28 کشور عضو آن منتقل می کند. این یک ابزار قدرتمند برای ارزیابی بی طرفانه تأثیرات زیست محیطی شرکت ها است و تأثیرات و اهداف فعلی منتشر شده توسط مقامات زیست محیطی ، به ویژه آژانس محیط زیست اروپا را بررسی می کند. ESM اثرات زیست محیطی تأسیسات تولید و فرآیندهای تولید را ارزیابی می کند. ESM در سال 1990 در سوئیس توسعه داده شد و در حال حاضر به وضعیت نظارتی برای اثبات ادعاهای معافیت مالیاتی دست یافته است. این روش کلیه تأثیرات عمده در هوا ، آب ، مصرف انرژی ، تولید پسماند و مصرف آب شیرین را ارزیابی می کند و همچنین از تصمیمات سرمایه گذاری زیست محیطی پشتیبانی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Ecological Scarcity Method for the European Union : A Volkswagen Research Initiative: Environmental Assessments