خرید pdf کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :

[ad_1]

این کتاب شامل یک تحلیل انتقادی از دانشگاه شرکتی است. روایت شخصی نویسنده بین واقعیت دانشگاه شرکتی و شعارهای دانشگاه شرکتی گسترش می یابد ، که به نویسنده این امکان را می دهد تا نشان دهد چگونه دانشگاه شرکتی از نظر ساختاری فعالیت های روشنفکران کارآفرین را خنثی می کند. این کتاب نه تنها تناقضات درونی دانشگاه شرکتی ، بلکه همدستی روشنفکران بوروکراتیک آن را در بازتولید قفس آهنین بوروکراسی بررسی می کند. با استفاده از میراث پیر ژوزف پرودون ، بارو استدلال می کند که روشنفکران کارآفرین ، چه به صورت فردی و چه در گروه های کوچک ، باید با هدایت مسیر ضعیفی بین بازار و دولت ، برای بهبود شرایط خود اقدام مستقیم کنند.

[ad_2]

خرید کتاب The Entrepreneurial Intellectual in the Corporate University :