خرید pdf کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust

[ad_1]

این کتاب از تجربیات یک استاد با گروهی از دانشجویان آمریکایی در بناهای یادبود ، موزه ها و یادگاری های هولوکاست به عنوان بخشی از برنامه سالانه تحصیل هولوکاست در خارج از آلمان و لهستان گزارش می دهد. اخلاق تدریس در مکان های خشونت و تروما از طریق یکسری برخوردهای رو در رو روایت می شود و خلاصه ای از گزارش تجربی تجربی – در موضوعات مختلف از گردشگری تروما تا اخلاق تماشا – با بحث های معاصر در مورد آموزش هولوکاست. به این ترتیب ، هدف این کتاب ارزیابی انتقادی از امکانات و محدودیت های تدریس در مکانهایی است که در برنامه ریزی و اجرای هولوکاست نقش اساسی داشتند.

[ad_2]

خرید کتاب The Ethics of Teaching at Sites of Violence and Trauma : Student Encounters with the Holocaust