خرید pdf کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :

[ad_1]

این کتاب با بررسی شکایات مربوط به سوdمدیریت ، تحقیقات و سایر اقدامات پیشگیرانه ، به بررسی کارکرد دادگستری اروپا و سهم وی در پاسخگویی نهادها ، ارگان ها ، دفاتر و آژانس های اتحادیه اروپا می پردازد. موقعیت نهادی و قانون اساسی فعلی دادگستر و “روش” وی در رسیدگی به شکایات را در نظر می گیرد و عمق موضوعاتی را که در حیطه اختیارات او هستند ، آشکار می کند. یک فصل جداگانه به شفافیت و دسترسی به اسناد می پردازد. بخش آخر این کتاب منعکس کننده دستورالعمل و عملکرد فعلی نماینده حقوق بشر است و در مورد تعدادی از پیشنهادات ممکن برای بهبود بحث می کند. این کار بین رشته ای است و شامل دانش پژوهان رشته های حقوق ، علوم سیاسی و مدیریت عمومی و همچنین تصمیم گیرندگان اتحادیه اروپا و سیاست های ملی خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب The European Ombudsman and Good Administration in the European Union :