خرید pdf کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization

[ad_1]

این کتاب رویکرد جدیدی را برای مطالعه ارتباط منطقه ای و جهانی اتحادیه اروپا ارائه می دهد. از منظر پویا ، سه فرایند مهم سیستمی که اتحادیه اروپا را به عنوان یک پروژه منطقه گرایانه تعریف می کنند ، دوباره اصلاح می شوند: سیاست گسترش ، همسایگی و سیاست فرا منطقه ای آن. این کتاب استدلال می کند که این فرآیندها در مجموع یک تغییر پویا در اصول اساسی منطقه گرایی اروپا را از یک روند داخلی ساخت منطقه ای به یک سیستم باز و انتخابی از تعاملات جهانی نشان می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The European Union and Europe's New Regionalism : The Challenge of Enlargement, Neighborhood, and Globalization