خرید pdf کتاب The Hardware Trojan War : Attacks, Myths, and Defenses

[ad_1]

برای اولین بار ، این کتاب شرح جامعی از تغییر مخرب سخت افزار الکترونیکی ، همچنین به عنوان حملات تروجان سخت افزاری ، با برجسته کردن تحول تهدید ، حالت های مختلف حمله ، چالش ها و رویکردهای مختلف دفاعی ارائه می دهد. این اسطوره های مرتبط با تروجان های سخت افزاری را از بین می برد و زمینه عملی برای حمله را در مدل ها و شیوه های فعلی کسب و کار فراهم می کند. تهدیدات حملات تروجان سخت افزاری را برای تمام سطوح حمله پوشش می دهد. مدل های حمله ، انواع و سناریوها را ارائه می دهد. در مورد معیارهای اعتماد بحث می کند اشکال مختلف رویکردهای حفاظتی را ارائه می دهد – هم فعال و هم واکنش پذیر. بینش در مورد شیوه های فعلی صنعتی را فراهم می کند. و در آخر حالت های حمله در حال ظهور ، مکانیسم های دفاعی و مسیرهای تحقیقاتی آینده را توصیف می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Hardware Trojan War : Attacks, Myths, and Defenses