خرید pdf کتاب The New Fate of Peasants :

[ad_1]

این کتاب در مورد تغییر تاریخی سرنوشت کشاورزان چینی تحت شرایط سیاسی و اقتصادی فعلی بحث می کند و تلاش می کند تا سازوکارهای نهادی شکل گیری و حفظ این شرایط را بررسی کند. این تحلیل بر پیامدهای بسیج بزرگ اجتماعی ایجاد شده توسط اصلاحات متمرکز است. پدیده کارگر مهاجر مهمترین پیامد تغییر در روند زندگی کشاورزان چینی است. سرنوشت کارگران مهاجر سرنوشت دهقانان چینی خواهد بود. فصل مقدماتی این کتاب زمینه های تاریخی و سرنوشت دهقانان ، مشارکت سیاسی آنها و تابعیت دهقانان را پس از ساکنان شهری در بر می گیرد. در فصل 1 تأثیرات اجتماعی و اقتصادی شهرنشینی بر جمعیت روستایی بحث شده است. در فصل 2 شرایط زندگی برای کشاورزانی که به شهرها نقل مکان کرده اند از جمله محیط کار ، محیط زندگی ، آموزش فرزندان و شبکه های اجتماعی مورد بحث قرار می گیرد. فصل سوم چالشهایی را مطرح می کند که بسیج دهقان برای سیاست دولت و مدیریت شهر ایجاد کرده است. در فصل 4 تحولات اخیر در بسیج اجتماعی کشاورزان چینی بحث شده است.

[ad_2]

خرید کتاب The New Fate of Peasants :