خرید pdf کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters

[ad_1]

این کتاب از منظر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به اپیدمی چاقی می پردازد. این کتاب جمعیتی را که بیشتر تحت تأثیر گزینه های سیاسی و اقتصادی مرتبط با شیوع چاقی قرار گرفته اند بررسی می کند و از یک چارچوب معاصر برای بحث در مورد چاقی استفاده می کند. ضمن بررسی خطرات رفتاری مرتبط با افزایش نرخ چاقی ، با ارزیابی نظریه های عدالت اجتماعی و اقتصاد سیاسی که رفتارهای در معرض خطر را تشویق یا محدود می کنند ، سطح سیاسی را نیز بررسی می کند. این زمینه اقتصادی را که ناشی از افزایش نابرابری درآمد در ایالات متحده است ، در نظر می گیرد. وی همچنین از اقدامات نهادهای بالاتر ، از جمله شرکت های فراملیتی ، به عنوان همیاران اجتماعی در این اپیدمی انتقاد می کند. سرانجام ، چالش های جهانی و ملی اپیدمی مقایسه می شود.

[ad_2]

خرید کتاب The Obesity Epidemic : Why a Social Justice Perspective Matters