خرید pdf کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :

[ad_1]

خودخواهی یک انگیزه مهم انسانی است و این کتاب پیشرفت آن در ایالات متحده و پیامدهای آن در سیاست ، تجارت و روابط شخصی را بررسی می کند. در دوره پس از جنگ ، تفکرات منافع شخصی آمریکا از مفهوم الکسیس دو توکویل در مورد “منافع شخصی خوب درک شده” – که در آن مردم تشخیص می دهند که منافع آنها با موفقیت جامعه ای که به آن تعلق دارند تأمین می شود – از فردگرایی دور شده اند. “- منظور او از یک چارچوب محدود است که اغلب مردم را به دنبال منافع خود با هزینه جامعه سوق می دهد. این کتاب پیش از بررسی پیامدهای منفی دموکراسی ، از طریق تحلیل محتوای کمی و کیفی سخنرانی های رئیس جمهور ، کمیته های تلویزیونی و موسیقی عامه پسند ، این پیشرفت را مستند می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Politics and Business of Self-Interest from Tocqueville to Trump :