خرید pdf کتاب The Politics of Islamism : Diverging Visions and Trajectories

[ad_1]

این کتاب رویکردی متنوع و چند لایه برای درک امکانات دموکراتیزه سازی یا احتمال مقاومت استبدادی در جهان اسلام را ارائه می دهد. این حجم تنوع پیچیده درون جنبش ها و احزاب اسلامگرا را روشن می کند؟ مشخص شده توسط تنش ها ، مبارزات و اختلافات داخلی. وجود این تنوع در درون و بین جنبش های اسلام گرایانه و تمایل عمومی آنها برای مشارکت در سیاست های جریان اصلی حاکی از تغییر مهمی در دهه های اخیر در جهان اسلام است. این نشان می دهد که جهان اسلام بیشتر به سازگاری یا ناسازگاری اسلام و دموکراسی توجه کرده است. جنبشها و احزاب اسلامگرايی تجسم مظاهر و راههای گوناگون در درون اسلام سياسی هستند. مطالعات موردی و تحلیل های کلامی مفصل در این جلد ، به اصلاحات سیاسی ، اصلاحات سیاسی-اجتماعی و تحولات ایدئولوژیکی توجه می کند که توسط روشنفکران مسلمان و جنبش ها و ایدئولوگ های اسلام گرا ایجاد شده است. فضای سیاسی متنوع در جهان اسلام با تغییرات سیاسی-سیاسی و کلامی درون اسلام گرایی پیوندی ناگسستنی دارد – به ویژه اشتیاق به عدالت اجتماعی ، اقتصادی و سیاسی بیشتر ، آرزویی که هسته اصلی اسلام واسطیای یکپارچه را تشکیل می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب The Politics of Islamism : Diverging Visions and Trajectories