خرید pdf کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?

[ad_1]

نقش شهرها و شبکه های فراملی شهری در حاکمیت آب و هوای جهانی اکنون کاملاً خوش بینانه است. با این وجود ، در میان سرخوشی ، این احساس نیز وجود دارد که قدرتی که به شهرها نسبت داده می شود و غالباً توسط آنها تصاحب می شود ، بیش از حد ارزیابی شده است. که قدرت شهرها و شبکه های شهری برای ایجاد تغییر در سیاست جهانی آب و هوا همان چیزی نیست که به نظر می رسد. این کتاب اثرات مشارکت شهرها در سیاست های جهانی آب و هوا را بررسی می کند و یک چارچوب نظری را بیان می کند که می تواند برای درک قدرت شهرها در ارتباط با شبکه های شهری فراملی ، شرکت های چند ملیتی و دولت های ملی مورد استفاده قرار گیرد. این کتاب در زمینه حاکمیت فراملی ، سیاست جهانی زیست محیطی و تغییرات آب و هوایی مورد توجه دانشجویان و دانش پژوهان خواهد بود.

[ad_2]

خرید کتاب The Power of Cities in Global Climate Politics : Saviours, Supplicants or Agents of Change?