خرید pdf کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process

[ad_1]

در آموزش پاتولوژی بین آموزش پزشکی و دستیاری فاصله زیادی در آموزش وجود دارد. در نتیجه ، کارآموز آسیب شناسی غالباً آماده به محل اقامت نمی آید. این کتاب کاملاً مصور اساس آسیب شناسی عملی را بنا نهاده و چارچوبی را فراهم می کند که می توان بر پایه آن دانش بنیان ساخت. این شامل مواد مقدماتی اساسی است و از طریق هر سیستم ارگانیک عبور می کند. در هر فصل مروری کوتاه بر بافت شناسی طبیعی برجسته ، بحث در مورد انواع نمونه معمولی ، رویکرد استراتژیک به نمونه و بحث در مورد چگونگی ارتباط بسیاری از تشخیص های مختلف با یکدیگر وجود دارد.

[ad_2]

خرید کتاب The Practice of Surgical Pathology : A Beginner's Guide to the Diagnostic Process