خرید pdf کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?

[ad_1]

دستها بالا! چه کسی می خواهد پناهنده شود؟ قطعاً نکردم! مادرم ایده های دیگری داشت. برای لحظه ای سرنوشت ساز ، مشت آهنین ستم گریبانگیرش شد. این تنها چیزی بود که او نیاز داشت. ما از دو مرز عبور کرده ایم. مانع فیزیکی ساده بود. فاصله فرهنگی سخت تر بود. این داستان درباره حماقت ، خودخواهی و شکنندگی انسان است. بیش از همه ، شجاعت پایدار مردم عادی در زمان های خارق العاده ای تحمل می کرد.

[ad_2]

خرید کتاب The Reluctant Refugee: Are Lingering Memories Worth Retaining?