خرید pdf کتاب The Rise of Hotel Chains in the United States, 1896-1980

[ad_1]

این عنوان ترکیبی از تاریخ ، نظریه سازمانی و تجزیه و تحلیل آماری است تا بررسی کند که چگونه زنجیره ها در صنعت مهمان نوازی در طول قرن گذشته تسلط یافته اند. این نه تنها در مورد یک صنعت بزرگ آمریکایی ، بلکه همچنین در مورد ظهور زنجیره ها اطلاعات و بینش فراهم می کند – پدیده ای که به طور فزاینده ای بر بسیاری از صنایع دیگر تأثیر می گذارد.

[ad_2]

خرید کتاب The Rise of Hotel Chains in the United States, 1896-1980