خرید pdf کتاب The Road to Joy : Eight Pathways of Psychospiritual Transformation

[ad_1]

کوین مک کلون در مسیر رسیدن به شادی ، ما را به یک سفر شخصی و حرفه ای با او دعوت می کند ، و هشت راه اصلی روحی روانی را بررسی می کند که پایه های یک زندگی شادتر را ایجاد می کند. این کتاب با الهام از مرگ همسر محبوبش ، گریس چن-مک کلون ، سعی در ادغام مسیرهای اصلی تحول روحی و روانی دارد. هر فصل با استفاده از منابع روانشناختی و معنوی به مسیری می پردازد و با برنامه های عملی خاص به پایان می رسد. مک کلون به شدت از تحقیقات روانشناختی و معنویت نهفته در سنتهای مختلف معنوی و عرفانی ، از جمله خرد ریشه در دوازده قدم مشروبات الکلی ناشناس استفاده می کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Road to Joy : Eight Pathways of Psychospiritual Transformation