خرید pdf کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :

[ad_1]

این کتاب شامل شش فصل از دانشمندان برجسته و نوظهور علوم سیاسی و ارتباطات است تا نگاهی دست اول به نقش توییتر در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا داشته باشد. در حالی که توجه زیادی به استفاده ترامپ از توئیتر به عنوان یک پدیده شده است – چگونگی کمک به سوخت چرخه های خبری ، منحرف کردن توجه از سایر موضوعات ، یا حمله به رقبا ، رسانه های خبری و دیگر منتقدان – تحلیل علمی کمی انجام شده تأثیراتی که توییتر در انتخابات واقعی به وجود آورد. انواع قابل توجهی از توضیحات نظری و رویکردهای روش شناختی در این فصل ها مورد استفاده قرار می گیرد تا بررسی شود که این فناوری جدید چگونه یک انتخاب آمریکایی را شکل داده و چه تاثیری می تواند در آینده داشته باشد.

[ad_2]

خرید کتاب The Role of Twitter in the 2016 US Election :