خرید pdf کتاب The Rule of the Taewŏnʾgun, 1864–1873

[ad_1]

دهه 1864 تا 1873 به عنوان دوره Taewon’gun (“شاهزاده دربار بزرگ”) در کره شناخته می شود. هنگامی که وی در سال 1864 به سلطنت رسید ، پادشاه کوجونگ بسیار جوان بود که نمی توانست حکومت کند. پدرش ، یی هونگ ، به جای او حکومت کرد و در صدد بازگرداندن قدرت های سلطنت بود.

[ad_2]

خرید کتاب The Rule of the Taewŏnʾgun, 1864–1873