خرید pdf کتاب The School Achievement of Minority Children : New Perspectives

[ad_1]

عملکرد کودکان اقلیت در دبیرستان معمولاً با کمبودهای پیش بینی شده در کودکان توضیح داده می شود – کمبودهایی که به دلایل ژنتیکی یا محیطی است. بر خلاف سنت ، نویسندگان این کتاب نشان می دهند که چگونه تفاوت های گروهی در عملکرد تحصیلی و نمرات آزمون نیز تحت تأثیر عوامل فرهنگی و شیوه های استاندارد آموزشی است.

[ad_2]

خرید کتاب The School Achievement of Minority Children : New Perspectives