خرید pdf کتاب The Science of Right

[ad_1]

علم حقوق اصول کلیه قوانینی است که می تواند با قوانین خارجی منتشر شود. اگر چنین قانونی وجود داشته باشد ، در کاربرد واقعی آن به سیستمی از حقوق و قوانین مثبت تبدیل می شود. و هر کسی که با این سیستم آشنا باشد وکیل یا مشاور حقوقی نامیده می شود (jurisconsultus). یک مشاور حقوقی عملی (jurisperitus) یا یک وکیل حرفه ای کسی است که با قوانین مثبت خارجی آشنا باشد و بتواند آنها را در مواردی که ممکن است در این تجربه بوجود بیاید اعمال کند.

[ad_2]

خرید کتاب The Science of Right