خرید pdf کتاب The Secession Conventions of the South

[ad_1]

نتیجه تحقیقات دقیق و دقیق ، رالف آ. ووستر ، نگاهی جذاب به مردان شرکت کننده در کنوانسیون ها و قانونی را که پیشگام قیام نافرجام ایالت های جنوبی بود ، ارائه می دهد. نویسنده به مشاغل ، سوابق ، مالکیت زمین و برده آنها می پردازد و روندها ، نتایج رأی گیری و سیاست های حزبی اعضا را توضیح می دهد. یک مطالعه جذاب و ضروری درمورد کسانی که از مسئله همپیمان دفاع می کنند.

[ad_2]

خرید کتاب The Secession Conventions of the South