خرید pdf کتاب The Sociology of Sports-Talk Radio :

[ad_1]

این کتاب یک تحلیل توصیفی از تعامل اجتماعی است که در آنچه نویسنده تصور می کند “بازار بیش از حد واسطه برای روایت ورزشی” است ، ارائه می دهد. این ساختارها و فرایندهای اجتماعی را بررسی می کند که رادیو گفتگوی ورزشی را به چنین محیطی پر جنب و جوش اجتماعی تبدیل می کند و می کوشد تا پویایی های اساسی جامعه شناختی را که باعث می شود همه سخنان بی پایان برای شنونده بسیار مهم باشد ، شناسایی کند. تمرکز تحلیلی کیفی و توصیفی بر روی این بستر جالب توجه – جایی که مردم برای تعامل مداوم ، رنگارنگ و غالباً با وحشییت شگفت انگیز دور هم جمع می شوند – فرایندهای کلیدی را نشان می دهد که به وسیله آنها ارتباط برقرارکنندگان انسان معنی می سازند.

[ad_2]

خرید کتاب The Sociology of Sports-Talk Radio :