خرید pdf کتاب The Soils of Turkey :

[ad_1]

این کتاب شامل کلیه اطلاعات موجود و مرتبط در مورد خاک ترکیه است ، از جمله مطالعات بررسی خاک که از اوایل دهه 1950 تا امروز توسط دانشگاه ها و م institسسات دولتی انجام شده است. یافته ها و پیشرفت های اخیر شامل توصیف و تجزیه و تحلیل مشخصات جدید برخی از مناطق کشور توسط نویسندگان فصل است. آنها آخرین نسخه سیستم خاک مرجع جهانی (WRB) را منعکس می کنند و یک نقشه خاک تصفیه شده ایجاد می کنند. این کتاب نکات ارزشمندی را در زمینه مدیریت زمین برای برنامه ریزان استراتژی های کشاورزی ، کارشناسان آمایش سرزمین که با مدیریت کربن زمینی (کربن متصل به خاک و کربن حاصل از زیست توده) و حفاظت از آب و هوا سروکار دارند ، و همچنین مربیانی که با افزایش آگاهی از اهمیت خاکهای ترکی نادیده گرفته شده است.

[ad_2]

خرید کتاب The Soils of Turkey :