خرید pdf کتاب The Two Cultures and the Scientific Revolution

[ad_1]

این انتشار سخنرانی تأثیرگذار Rede توسط دانشمند و نویسنده انگلیسی CP Snow است که در سال 1959 منتشر شد. تز وی این بود که “زندگی فکری تمام جامعه غربی” به دو فرهنگ عنوان – یعنی علوم و علوم انسانی تقسیم شده است – و این یک مانع بزرگ برای حل مشکلات جهان است. سخنرانی شنی که به صورت کتاب منتشر شد ، در دو طرف اقیانوس اطلس به طور گسترده خوانده شد و مورد بحث قرار گرفت و وی را بر آن داشت تا در سال 1963 پیگیری کند: “دو فرهنگ: و نگاه دوم: نسخه گسترده ای از دو فرهنگ و علمی انقلاب ”

[ad_2]

خرید کتاب The Two Cultures and the Scientific Revolution