خرید pdf کتاب Theatre, Performance and Change :

[ad_1]

این کتاب برای “ایجاد تغییرات و” عجیب “در زمینه تئاتر و مطالعات اجرا کار می کند. با شروع از این ایده که تغییر مقوله ای کم ارزش است که تئاتر و اجرا را به عنوان عملی هنری ، اجتماعی ، آموزشی و مادی بیش از حد تعیین می کند ، دانشمندان و دست اندرکاران (از جمله متخصصان تاریخ و ادبیات تئاتر ، تئاتر آموزشی ، جوانان) در اینجا برای تئاتر با سرمایه گذاری اجتماعی و عملکردهای فعال با مسئله تغییر در 35 مقاله کوتاه سروکار دارند. برای هر کسی که در مورد روابط تئاتر ، اجرا و تغییر خودش تعجب کرده باشد ، این کتاب یک آغازگر مکالمه اساسی است.

[ad_2]

خرید کتاب Theatre, Performance and Change :