خرید pdf کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :

[ad_1]

در این کتاب مشکلات مکانیکی ترمو الاستیک یک دال بتونی نازک مستطیل شکل بحث شده است. با استفاده از یک استنباط نظری در ترکیب با مثالهای عددی ، حل تحلیلی انحراف ، گشتاور خمش ، نوسان حرارتی و کمانش حرارتی یک دال بتونی مستطیل شکل بطور کامل توضیح داده شده است. برای سهولت استفاده ، کتاب همچنین دارای جداول محاسبه انحراف و خمش دالهای بتونی مستطیل نازک با چهار لبه پشتیبانی شده و شرایط مرزی آزاد است.

[ad_2]

خرید کتاب Thermal Elastic Mechanics Problems of Concrete Rectangular Thin Plate :