خرید pdf کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany

[ad_1]

این کتاب با هدف ثبت ، توصیف و انتقال اهمیت فعلی ، ارزش ها و پتانسیل های تنوع زیستی شهری و خدمات اکوسیستم برای دانشمندان و کارشناسان در زمینه توسعه پایدار شهری و فرآیندهای مداوم شهرنشینی ارائه شده است. تحولات فعلی ، رویکردهای مختلف و چالش های آینده در رقابت برای فضای سبز و مصرف زمین شهری در چین و آلمان در مطالعات موردی و نمونه هایی از بهترین روش ها شرح ، بحث و نشان داده شده است. هدف استراتژیک ارزیابی بلند مدت پتانسیل و در نظر گرفتن بیشتر فضاهای سبز شهری در برنامه ریزی و توسعه شهری است. این کتاب توصیه های مشخصی را برای برنامه ریزان شهری ، سیاستمداران و گروه های علاقه مند در زمینه زیرساخت های سبز در رابط بین محیط و منظر شهری ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Towards Green Cities : Urban Biodiversity and Ecosystem Services in China and Germany