خرید pdf کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts

[ad_1]

این کتاب به عنوان یک زبان مادری به دنبال آینده است. این ماهیت گوینده بومی (انگلیسی و ژاپنی) را در زمینه ژاپنی بررسی می کند و دلایل احتمالی معلمان زبان در صورت عدم پذیرش زبان مادری را استخدام می کند (یعنی معلمان زبان آینده چه کاری باید انجام دهند؟) در عمل. این مسئله با بررسی روایت های فردی-معلم-محقق در رابطه با تجربه کار و شمول / استثنا-مبتنی بر زبان ، و همچنین ژاپنی زبانان بومی که ژاپنی را به عنوان یک زبان خارجی آموزش می دهند ، بر مشکلات مدل بومی زبان در آموزش زبان خارجی برجسته می کند. سپس با بررسی مفهوم سخنران پس از زبان بومی در رابطه با دیدگاه های چند زبانه و جهانی سازی به طور کلی ، با تمرکز ویژه بر آموزش ، به دنبال حل مشکلات هستیم.

[ad_2]

خرید کتاب Towards Post-Native-Speakerism : Dynamics and Shifts