خرید pdf کتاب Trauma in Otolaryngology :

[ad_1]

تروما جنبه مهمی از تمام تخصصهای مراقبتهای بالینی است. به طور معمول ، هر تخصص روش ها و پروتکل های خاص خود را برای مقابله با تروما دارد. این کتاب در مورد جنبه های مختلف آسیب گوش و حلق و بینی برای همه گروه از پزشکان – دانشجویان ، کارآموزان و متخصصان مستقل به طور یکسان – تمرکز دارد و یک راهنمای اساسی برای مدیریت بهینه آسیب گوش و حلق و بینی ارائه می دهد.

[ad_2]

خرید کتاب Trauma in Otolaryngology :