خرید pdf کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father

[ad_1]

بیشتر رویكردهای الهیات شرعی ، انسانمحوری است: مطالعه مراسم مذهبی در درجه اول به آنچه ما عبادت كنندگان انجام می دهیم ، متمركز است. توماس اف تورنس و جیمز بی تورانس رویکردی مثلثی و مسیحی محور را ارائه می دهند. این امر نه تنها “چرا” عبادت و نه فقط “چه” یا “چگونه” عبادت را آگاه می کند ، بلکه بر کسانی که ما می پرستیم متمرکز می شود. از همه مهمتر ، این نقش كامل انسانیت مسیح را به عنوان كاهن اعظم صعود شده ، كه تنها عبادت كامل ارائه می دهد و روح تنها به وسیله او ، قادر به پرستش خدا می داند.

[ad_2]

خرید کتاب Trinitarian Doxology : T. F and J. B. Torrance’s Theology of Worship As Participation by the Spirit in the Son’s Communion with the Father