خرید pdf کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?

[ad_1]

چه دانشجو باشید و چه مشاور ، یک مدیر بازآموزی یا یک جویای کار ، چگونه بخشی را پیدا می کنید که با ارزش های شما مطابقت داشته باشد؟ چه از طریق تاریخ یا افسانه های اصلی آنها ، از طریق جنگ ها یا قهرمانانشان ، از طریق تشریفات یا تابوها ، همه زمینه های فعالیت مانند جوامع وحشی است. این کار که به عنوان یک کتاب راهنما در نظر گرفته شده است ، شما را به بازی دیک دعوت می کند و به شما اجازه می دهد تا در این زمینه های فعالیتی به زندگی حرفه ای خود معنا بخشید ، از نظر فرهنگی خود را تغذیه کنید و از همه چیز از مشاوره گرفته تا گسترش تماس خود عدالت را دنبال کنید.

[ad_2]

خرید کتاب Trouver sa voie : Comment faire l'entreprise buissonnière ?