خرید pdf کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective

[ad_1]

این کتاب درک درستی از پایه های اعتماد و شهرت در محیط های تجارت الکترونیکی را ارائه می دهد. مهمترین روشهای موجود از منظر مدیریت ارائه و ارزیابی می شوند. این کتاب بدون درگیر کردن خواننده در بسیاری از جزئیات فنی ، محیط لازم فناوری را توصیف می کند. یک نقشه راه برای اجرا در سطح استراتژیک و تاکتیکی و همچنین دستورالعمل هایی برای پیوند مدیریت اعتماد و اعتبار با سیستم های اطلاعاتی موجود ارائه شده است. استانداردها و راه حل های موجود مانند سیستم های توصیه ، وب سرویس ها ، فناوری های معنایی و داده های بزرگ برای جلوگیری از تضعیف تلاش ها توسط رتبه بندی های کاذب ، هویت های جعلی و سایر موارد امنیتی در متن قرار می گیرند. این کتاب با نگاهی به تحولات فعلی و آتی گردآوری شده است.

[ad_2]

خرید کتاب Trust and Reputation Management Systems : An e-Business Perspective