خرید pdf کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries

[ad_1]

اروپا در حال تغییر است. بحران اقتصادی ، جریان بزرگ مهاجرت و حملات تروریستی ، همبستگی و نگرش بین المللی را نسبت به آزادی های مدنی مانند آزادی حرکت تحت فشار قرار داده است. کشورهای اروپایی تا چه حد مهاجرت و پذیرش پناهندگان را ترجیح می دهند؟ آنها چقدر به سیاستگذاران و یکدیگر اعتماد دارند؟ آیا ارزشها ، اعتقادات و نگرشهای مشترک در بین اروپاییان از کشورهای مختلف وجود دارد؟ این گزارش آخرین داده های نظرسنجی اجتماعی اروپا (ESS) را که یک مطالعه دو ساله گسترده در مورد نگرش ها و ارزش ها در 15 کشور اروپایی است ، با تمرکز ویژه بر نگرش نسبت به مهاجرت ، تجزیه و تحلیل می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Trust, Life Satisfaction and Opinions on Immigration in 15 European Countries