خرید pdf کتاب Tunnelling Asia '97

[ad_1]

این مجموعه مقالات کنفرانس است که در مورد روش های ساخت در تونل سازی بحث می کند. مباحث بررسی شده عبارتند از: طبقه بندی فنی و توصیف توده سنگ. برنامه ریزی ، تحقیق و تجزیه و تحلیل تونل ها ؛ شافت و تونل شیب دار و تجهیزات تونل زنی.

[ad_2]

خرید کتاب Tunnelling Asia '97