خرید pdf کتاب Turbulent Fluid Motion

[ad_1]

این کتاب جامع مبتنی بر معادلات ناویر استوکس و سایر پیوستارهای مایعات است. این راه حل های تحلیلی و عددی معادلات حرکت سیال را تفسیر می کند. مباحث مربوط به تلاطم و چگونگی ، چرایی و محل وقوع آن است. دستگاه ریاضی برای نمایش و بررسی تلاطم ؛ معادلات پیوسته برای تجزیه و تحلیل تلاطم ؛ میانگین گروه و زمان و فضا در مقادیر متلاطم اعمال می شود. مسئله بسته شدن معادلات متوسط ​​و طرح های احتمالی بسته شدن تجزیه و تحلیل فوریه و شکل طیفی معادلات پیوستار ، هر دو به طور متوسط ​​و بدون میانگین. نظریه پویایی غیرخطی و هرج و مرج.

[ad_2]

خرید کتاب Turbulent Fluid Motion