خرید pdf کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring

[ad_1]

این جلد روابط سیاسی کنونی ترکیه و خاورمیانه را بررسی می کند. در برابر خیزش های عربی 2011 ، بحران سوریه ، تشدید تروریسم منطقه ای و اقدام به کودتای نظامی در ترکیه ، نوسانات چشمگیر سیاست خارجی ترکیه در قبال کشورهای مهم خاورمیانه مانند ایران ، عربستان سعودی و مصر ، سوریه و عراق مصور هستند نویسندگان ، مشارکت روزافزون ترکیه در امور منطقه خاورمیانه را تجزیه و تحلیل می کنند و همچنین به مواردی مانند تروریسم ، جنبش های اجتماعی و سیاسی و مبارزات حقوق اقلیت می پردازند. در حالی که این مسائل به طور سنتی به عنوان امور داخلی مورد توجه قرار می گرفتند ، این کتاب بعد فزاینده منطقه ای آنها و پیامدهای آن بر سیاست خارجی ترکیه و کشورهای خاورمیانه را برجسته می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Turkey’s Relations with the Middle East : Political Encounters after the Arab Spring