خرید pdf کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance

[ad_1]

این مجموعه طیف جدیدی از آگاهی از انتقاد را نشان می دهد و ظهور نوزایی ماریان مور در قرن 21 را نشان می دهد. این مقاله ها مشارکت مور در جنبش ها و جوامع مدرنیستی ، تأثیر آنها بر نسل های بعدی هنرمندان و پویایی شغلی را که پس از جنگ جهانی دوم تا حد زیادی مغفول مانده اند ، بررسی می کند. در همان زمان آنها تلاقی توسعه شعرهای خود را با سیاست های فرهنگی در طول زندگی حرفه ای خود دنبال می کنند. این مقاله ها از دیدگاه های جدیدی از مطالب بیوگرافیکی ناشناخته و همچنین ویرایش ها و بایگانی های جدید آثار مور بهره می گیرند و به ویژه اطلاعات جالب توجهی در مورد روابط مور و اواخر کار وی به عنوان یک نماد فرهنگی ارائه می دهند.

[ad_2]

خرید کتاب Twenty-First Century Marianne Moore : Essays from a Critical Renaissance