خرید pdf کتاب Twenty Years After

[ad_1]

کتاب 2 در رمانهای D’Artagnan. دو دهه از پیروزی شمشیربازان معروف در سه تفنگدار بر کاردینال ریشلیو و میلادی می گذرد. زمان عزمشان را سست کرده و وفاداری آنها را پراکنده کرده است. اما گنجینه ها و استراتژی ها هنوز عدالت را فریاد می زنند: جنگ داخلی تاج و تخت فرانسه را تهدید می کند در حالی که کرامول در انگلیس تهدید می کند چارلز اول را به داربست می فرستد. دوماس چهار گروه نامیرا خود را از دوران بازنشستگی خارج می کند تا با گذشت زمان ، شرور انسان ها و نیروهای تاریخ شمشیر بزند. اما بزرگترین آزمایش آنها نبرد تایتان ها با پسر میلادی است که چهره شر را به دوش می کشد.

[ad_2]

خرید کتاب Twenty Years After