خرید pdf کتاب Ultrasonic Exposimetry

[ad_1]

نور سنجی اولتراسونیک اصول فن آوری سونوگرافی را ارائه می دهد و در مورد زمینه تئوریک تولید و دریافت امواج صوتی بحث می کند. اندازه گیری ، ابزار دقیق و تفسیر داده های اندازه گیری (از جمله تجزیه و تحلیل شکست) به طور دقیق مورد بررسی قرار می گیرد.

[ad_2]

خرید کتاب Ultrasonic Exposimetry