خرید pdf کتاب Unani Medicine in the Making : Practices and Representations in 21st-century India

[ad_1]

در پزشکی Unani در ساخت ، Kira Schmidt Stiedenroth مinesسسات و شیوه های معاصر درمانی یونانی-اسلامی در هند را بررسی می کند. این کتاب از مصاحبه با پزشکان ، مشاهدات بالینی و منابع اردو استفاده می کند و بر تنوع Unani تمرکز دارد. تنش های آشکاری بین درک یونانی به عنوان یک سیستم پزشکی و نسخه های مختلف آن به عنوان پزشکی اسلامی ، علوم پزشکی یا طب جایگزین بررسی می شود. جزئیات قوم نگاری شرح واضحی از شیوه های فعلی یونانی در هند را فراهم می کند و خوانندگان را به تجدیدنظر در این ایده که طب هومورال با علم مدرن سازگار نیست دعوت می کند. در نهایت ، این کتاب همچنین در مورد رابطه یونانی با جوامع مسلمان بحث می کند و روند رو به رشد طب نبوی را در هند شهری و نمایندگی روزافزون یونانی به عنوان داروی اسلامی را بررسی می کند.

[ad_2]

خرید کتاب Unani Medicine in the Making : Practices and Representations in 21st-century India